COMPARING GRADES 3-8 MATHEMATICS ASSESSMENT DATA

ACHIEVEMENT FIRST BUSHWICK CHARTER

2019

ACHIEVEMENT FIRST BROOKLYN CHARTER

2019

ALL STUDENTS

PROFICIENT

522
87%
TOTAL TESTED: 602

LEVEL 1

25

4%

LEVEL 2

55

9%

LEVEL 3

153

25%

LEVEL 4

369

61%

ALL STUDENTS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

BY GENDER

FEMALE

PROFICIENT

252
88%
TOTAL TESTED: 288

LEVEL 1

11

4%

LEVEL 2

25

9%

LEVEL 3

76

26%

LEVEL 4

176

61%

FEMALE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MALE

PROFICIENT

270
86%
TOTAL TESTED: 314

LEVEL 1

14

4%

LEVEL 2

30

10%

LEVEL 3

77

25%

LEVEL 4

193

61%

MALE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

BY ETHNICITY

MULTIRACIAL

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MULTIRACIAL

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

0
TOTAL TESTED: 0

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

WHITE

PROFICIENT

7
100%
TOTAL TESTED: 7

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

2

29%

LEVEL 4

5

71%

WHITE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

131
78%
TOTAL TESTED: 168

LEVEL 1

13

8%

LEVEL 2

24

14%

LEVEL 3

39

23%

LEVEL 4

92

55%

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

377
90%
TOTAL TESTED: 420

LEVEL 1

12

3%

LEVEL 2

31

7%

LEVEL 3

112

27%

LEVEL 4

265

63%

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

OTHER GROUPS

GENERAL-EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

432
93%
TOTAL TESTED: 463

LEVEL 1

3

1%

LEVEL 2

28

6%

LEVEL 3

116

25%

LEVEL 4

316

68%

GENERAL-EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

90
65%
TOTAL TESTED: 139

LEVEL 1

22

16%

LEVEL 2

27

19%

LEVEL 3

37

27%

LEVEL 4

53

38%

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

487
87%
TOTAL TESTED: 557

LEVEL 1

20

4%

LEVEL 2

50

9%

LEVEL 3

139

25%

LEVEL 4

348

62%

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

35
78%
TOTAL TESTED: 45

LEVEL 1

5

11%

LEVEL 2

5

11%

LEVEL 3

14

31%

LEVEL 4

21

47%

ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

76
96%
TOTAL TESTED: 79

LEVEL 1

1

1%

LEVEL 2

2

3%

LEVEL 3

21

27%

LEVEL 4

55

70%

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

446
85%
TOTAL TESTED: 523

LEVEL 1

24

5%

LEVEL 2

53

10%

LEVEL 3

132

25%

LEVEL 4

314

60%

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT IN FOSTER CARE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT IN FOSTER CARE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FOSTER CARE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FOSTER CARE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

PARENTS NOT IN ARMED FORCES

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

PARENTS NOT IN ARMED FORCES

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

PARENTS IN ARMED FORCES

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

PARENTS IN ARMED FORCES

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT HOMELESS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT HOMELESS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

HOMELESS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

HOMELESS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

Top